خيارشور ممتاز 700 گرم لويه

خيارشور ممتاز 700 گرم لويه