خيارشور ويژه 1500 گرم محسن

خيارشور ويژه 1500 گرم محسن