کنسرو لوبیا ساده پارس ورمیو 420 گ

کنسرو لوبیا ساده پارس ورمیو 420 گ