خیارشور معمولی 1500 گرمی یک و یک

خیارشور معمولی  1500 گرمی یک و یک