سس هزار جزیره 320 گرمی پارس ورمیو

سس هزار جزیره 320 گرمی  پارس ورمیو