ترشی هالوپینو و پیاز 500 گرمی بلورا

ترشی هالوپینو و پیاز 500 گرمی بلورا