زیتون شور ایرانی درشت مهرام

زیتون شور ایرانی درشت مهرام