زیتون شورخیلی درشت مهرام

زیتون شورخیلی درشت مهرام